Portfolio Računskog centra ETF

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je proteklih godina realizovao saradnju i učestovao u projektima sa nekim od najvećih i najvažnijih državnih institucija i privatnih firmi. Naše najvažnije reference su:

Informacioni sistemi i sistemska rešenja

Informacioni sistem FIMES

FIMES je informacioni sistem za kadrovsku evidenciju, obračun zarada i honorara, vođenje finansijskog poslovanja, knjigovodstva i materijalnog poslovanja, evidenciju i vođenje projekata, vođenje arhive dokumenata.

Pored standardnih modula za potrebe poslovanja određene organizacije ili firme, ovaj sistem se može instalirati i sa dodatnim modulima specijalizovanim za fakultete i druge visokoškolske ustanove, naročito u segmentu kadrovskih i sa njima povezanih evidencija, kao i dodatnim modulima za pregled informacija od strane nastavnika i drugih zaposlenih, u okviru Veb portala za zaposlene.

Informacioni sistem FIMES se koristi u nekoliko akademskih i privrednih organizacija i udruženja: Univerzitet u Beogradu (Rektorat i centri Univerziteta), Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Singidunum, NID "Kompanija Novosti" A.D., Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Medicinski fakultet (sa klinikama i institutima), Farmaceutski fakultet, Pravni fakultet, Filološki fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Fizički fakultet, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku u Subotici,Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Gimnazija Singidunum, NID „Sport” d.o.o., Radio „Novosti” d.o.o., Agencija "Radio Novosti Plus" d.o.o., Novosti pres Banja Luka, Novosti pres Podgorica, Avala d.o.o., Građa d.o.o., Voždovac d.o.o., Inovacioni centar ETF d.o.o., Inovacioni centar FON d.o.o., Sindikat Elektrotehničkog fakulteta, Osnovna organizacija saveza sindikata FON-a, Osnovna organizacija saveza sindikata Farmaceutskog fakulteta Beograd, Konferencija univerziteta Srbije (KONUS), Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS), Udruženje studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC) - Lokalni komitet Beograd, Fondacija Prof dr Branislav Lazarević, Fond profesora Mirka Milića.

Detaljnije: Informacioni sistem FIMES

Informacioni sistem FIS

FIS je informacioni sistem koji ima ključnu ulogu u planiranju i izvođenju nastavnih procesa, vođenju evidencije o nastavi, studentima i predavačima.

Pored svojih standardnih modula, ovaj sistem se može instalirati sa dodatnim modulima za potrebe integracije sa kadrovskom i drugim evidencijama sistema FIMES, kao i sa Veb portalom za studente i Veb portalom za zaposlene.

Informacioni sistem FIS se koristi na nekoliko državnih i privatnih fakulteta i univerziteta: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet muzičke umetnosti, Učiteljski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet veterinarske medicine, Pedagoški fakultet Jagodina (Univerziteta u Kragujevcu), Filozofski fakultet (Univerziteta u Novom Sadu), Univerzitet Megatrend Beograd, Integrisani univerzitet Singidunum, Integrisani univerzitet Sinergija u Bijeljini, Univerzitet odbrane i Fakultet za medije i komunikacije (Univerziteta Singidunum).

Detaljnije: Informacioni sistem FIS

Sistem za upravljanje dokumentima

Elektrotehnički fakultet u Beogradu je realizovao projekat "Sistem za upravljanje dokumentima u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo". Projekat je rađen na osnovu zahteva Ministarstva za Telekomunikacije i informatičko društvo, a kao osnovni ciljevi ovog projekta navedeni su:

  • Automatizacija poslovnih procesa - radnih tokova
  • Upravljanje životnim ciklusom dokumenata
  • Unapređenje saradnje korisnika
  • Kontrola pristupa dokumentima
  • Kontrola kreiranja, skladištenja i distribucije svih vrsta poslovne dokumentacije
  • Lako pretraživanje dokumenata i njihovog sadržaja

Detaljnije: Sistem za upravljanje dokumentima

cp6Linux distribucija

cp6Linux distribucija, čiji se razvoj obavlja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a finansira iz budžetskih sredstava Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, je opštenamenska Linux distribucija koja ima za cilj da desktop i poslovnim korisnicima omogući korišćenje slobodnog softvera na srpskom jeziku i prilagođena je radu korisnicima u Srbiji, što uključuje programe i podešavanja koji su prigodni za korišćenje u Srbiji i na srpskom jeziku.

Detaljnije: cp6Linux distribucija


Veb aplikacije, portali i sajtovi

Veb portal za studente

Veb portal za studente omogućava svim studentima fakulteta pregled svih potrebnih informacija, ali i njihov unos, uključujući i prijave ispita, njihovo plaćanje i sl.

Pristup je moguć iz bilo kojeg veb pretraživača.

Veb portal za studente se koristi na nekoliko državnih i privatnih fakulteta i univerziteta: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet muzičke umetnosti, Učiteljski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet veterinarske medicine, Pedagoški fakultet Jagodina (Univerziteta u Kragujevcu), Filozofski fakultet (Univerziteta u Novom Sadu), Integrisani univerzitet Singidunum, Integrisani univerzitet Sinergija u Bijeljini i Univerzitet odbrane.

Detaljnije: Veb portal za studente

Veb portal za zaposlene

Veb portal za zaposlene omogućava svim zaposlenima i drugim angažovanim saradnicima fakulteta pregled njima potrebnih informacija, ali i unos određenih informacija (kao što je unos ocena).

Pristup je moguć iz bilo kojeg veb pretraživača.

Veb portal za zaposlene se koristi na većem broju državnih i privatnih institucija: Univerzitet u Beogradu (Rektorat i centri Univerziteta), Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet muzičke umetnosti, Učiteljski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet veterinarske medicine, Pedagoški fakultet Jagodina (Univerziteta u Kragujevcu), Filozofski fakultet (Univerziteta u Novom Sadu), Integrisani univerzitet Singidunum i Univerzitet odbrane.

Detaljnije: Veb portal za zaposlene

Veb prezentacija Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije

U procesu reformisanja i osavremenjivanja obrazovanja u Srbiji, Ministarstvo prosvete je angažovalo Računski centar Elektrotehničkog fakulteta da izradi novu veb prezentaciju. Prezentacija obezbeđuje tehničke mogućnosti za efikasnije informisanje javnosti i promociju aktivnosti Ministarstva, odnosno predstavlja javne informacije o organizacionoj strukturi Ministarstva, aktivnostima Ministarstva i projektima u kojima učestvuje.

Veb prezentacija Ministarstva prosvete omogućuje udoban pregled vesti i podataka o aktuelnostima, njihovu pretragu, a obezbeđene su i dodatne informacije (imenici/adresari, kontakt strane, strane sa često postavljanim pitanjima i odgovorima, mejling liste itd.).

Pored toga što svaki sektor Ministarstva ima svoje zasebne strane sa detaljnim informacijama o radu datog sektora, ova veb prezentacija ne samo da ima potpuno novi vizuelni identitet, koji ujedno odgovara modernim trendovima i prilagođen je nivou i važnosti jedne ovakve državne institucije, već poseduje i niz mogućnosti integracija sa informacionim sistemima Ministarstva i drugih institucija, kao i mogućnosti pregleda određenih dodatnih informacija iz tih sistema, i ponudu dodatnih servisa za učenike, njihove roditelje, studente, nastavnike i obrazovne ustanove i druge institucije u Srbiji.

Prvi veb server i prva veb strana u YU

U Računskom centru ETFa, 1992. godine je pušten u rad prvi veb server na području tadašnje Jugoslavije. Ovaj server je sadržao prvi veb sajt kod nas koji se nalazio na adresi http://orao.etf.bg.ac.yu


Idejni projekti i konceptualna rešenja

Idejni projekat “Elektronska sednica Vlade i radnih tela”

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je izradio idejni projekat informacionog sistema "Elektronska sednica Vlade i radnih tela" (e-sednica) za podršku pripremi, organizovanju, održavanju i praćenju sednica Vlade Republike Srbije i radnih tela Vlade. Idejni projekat je izrađen prema zahtevu Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, a finansiran je od strane Nacionalnog investicionog plana Srbije, kao jedan od osnovnih koraka u razvoju elektronske uprave.

Detaljnije: Idejni projekat “Elektronska sednica Vlade i radnih tela”, video prilog

Plaketa za izvanredne doprinose u razvoju informatike

Društvo za informatiku Srbije, dodelilo je Plaketu Društva za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2006. godini za razvijen i uveden informacioni sistem Računskom centru Elektrotehničkog Fakulteta Univerziteta u Beogradu za Integralni informacioni sistem DOSITEJ za podršku i kontrolu visokoškolskog nastavnog procesa.

Informacioni sistem DOSITEJ se sastoji iz podsistema FIMES i FIS, koji su namenjeni za podršku poslovanja fakulteta. Ovaj informacioni sistem sadrži i Veb portal za studente i Veb portal za zaposlene. Ovi sistemi postoje više od 15 godina.


Ostala aplikativna rešenja

Aplikacija za prijemni ispit

Aplikacija pruža softversku podršku za organizaciju prijemnog ispita za jedan fakultet, ali takođe pokriva i sve poslove oko organizacije zajedničkog prijemnog ispita za više fakulteta. Ne postoji ograničenje za broj fakulteta koji mogu učestvovati na zajedničkom prijemnom ispitu, što znači da se program može koristiti za organizaciju zajedničkog prijemnog ispita na čitavom Univerzitetu. Svaki fakultet može da ima proizvoljan broj profila na koje se kandidati mogu upisati na prvoj godini studija. Za svaki studijski profil se mogu postaviti specifična pravila bodovanja i način pravljenja rang listi. Broj predmeta iz kojih se organizuju prijemni ispiti nije ograničen. Ispiti mogu da se polažu više dana, na proizvoljnim lokacijama, a aplikacija generiše raspored sedenja kandidata na ispitu i raspoređuje dežurne nastavnike po salama za polaganje.

Detaljnije: Aplikacija za prijemni ispit

Aplikacija za biblioteku

Aplikacija za poslovanje biblioteke podržava sve funkcije koje su potrebne u svakodnevnom radu bibliotekara. Aplikacija pokriva sve međunarodne bibliotečke standarde kao što su UNIMARC (UNIversal MAchine-Readable Cataloging) i ISBD (International Standard Bibliographic Description).

Detaljnije: Aplikacija za biblioteku

Programski paket Cenovnik za Inženjersku komoru Srbije

Za Inženjersku Komoru Srbije, Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je razvio i implementirao paket programa za podršku primene Odluke o određivanju cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje. Paket programa se sastoji iz desktop programa i veb programa, koji se koriste od strane projektanata, za određivanje cene (Cenovnik), kao i desktop programa koji koriste stručne službe Inženjerske komore radi promene kriterijuma za računanje cene (Administracija Cenovnika).

Paket programa je razvijen korišćenjem najnovijih softverskih alata i primenom aktuelnih standarda u izradi projekata ovog tipa, a zasniva se na Java tehnologijama i konceptima (MVC, JSP, JSF, Ajax, JPA, Hibernate).

Detaljnije: Programski paket Cenovnik za Inženjersku komoru Srbije

Napredni trening program za preduzetništvo, EAR

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je, za potrebe projekta “Napredni trening program za preduzetništvo”, izradio namenski informacioni sistem za podršku ovom projektu, zasnovan na tehnologijama otvorenog koda, sa odgovarajućom veb aplikacijom za pristup od strane polaznika trening programa, predavača i javnosti. Polaznici se prate od trenutka prijave za seminare, nakon čega su im putem izrađenih veb aplikacija bili dostupni dodatni onlajn materijali, informacije, forumi za razmenu poruka, podataka i datoteka i sl.

Informacioni sistem Inženjerske komore Srbije

Tokom septembra 2003. godine napravljen je veb orijentisan informacioni sistem Inženjerske komore Srbije http://www.ingkomora.org.rs. Ovaj informacioni sistem je razvijen uz pomoć Open Source tehnologija: PHP, PostgreSQL, Apache, Linux.

Aplikacija za obračun i raspodelu budžetskih finansijskih sredstava visokoškolskim ustanovama u Srbiji

Krajem 2001. i početkom 2002. godine u Računskom centru ETF-a je razvijena aplikacija za potrebe Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, za obračun i raspodelu budžetskih finansijskih sredstava visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Uz odgovarajuću podršku, kroz tekuće adaptivno održavanje, aplikacija i dalje uspešno prati promene zakonske regulative. Aplikacija je razvijena u Windows okruženju, korišćenjem Microsoft razvojnih alata.

Aplikacija za obradu TerRaSys poruka, RATEL

Aplikacija za obradu TerRaSys poruka obezbeđuje automatizaciju obrade i arhiviranje TerRaSys elektronskih poruka koje Agencija za telekomunikacije Republike Srbije dobija od okolnih i drugih zemalja. Aktiviranje obrade podataka i pregled rezultata se obavlja preko grafičkog korisničkog interfejsa, uz mogućnost istovremenog višekorisničkog rada nad jedinstvenom centralnom bazom podataka.


Sistemska podrška

Servis visoke dostupnosti veb sajta Narodne banke Srbije

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je završio sa projektom implementacije veb servisa visoke dostupnosti veb sajta Narodne banke Srbije http://www.nbs.rs. Projekat zasnovan na tehnologijama otvorenog koda implementiran sa posebno dizajniranim SELinux polisama, trajao je oko 4 meseca aktivnog rada Linux tima Računskog centra sa razvojno-administratorskim timom Narodne banke Srbije i rezultirao je puštanjem u rad novog sajta banke 18.03.2007.

Održavanje računarskog sistema Medicinskog fakulteta

Od aprila 2003. godine, Računski centar ETFa uspešno održava server Medicinskog fakulteta koji se hostuje u prostorijama Računskog centra. Pored održavanja servera, RC ETF održava i računarsku mrežu Medicinskog fakulteta. Server Medicinskog fakulteta koji se hostuje u RC ETF je na Linux platformi, i nalazi se na adresi http://www.med.bg.ac.rs.

Održavanje računarskog sistema Građevinske direkcije Srbije

Od aprila do novembra 2003. godine, Računski centar ETFa je uspešno održavao lokalnu računarsku mrežu Građevinske direkcije Srbije http://www.gds.co.rs. Mreža GDS se sastoji od 2 Windows 2000 servera i od oko 40 klijenata koji su uglavnom Windows XP.

Održavanje Linux servera Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković

Od juna 2003. godine, Računski centar ETF održava Linux server Univerzitetske biblioteke http://www.unilib.bg.ac.rs.

Održavanje veb servera Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije ostvarilo je uspešnu saradnju sa RC ETF koristeći usluge konsultacija i održavanja Linux veb servera.

Sistem tankih klijenata

Radi smanjenja sredstava koja se troše za računare i lakšeg povećanja broja računara koji služe kao klijenti, Računski centar ETFa je implementirao sistem tankih klijenata baziranih na Linux platformi. Ovakvi tanki klijenti mogu pristupati i Windows i Linux terminal serverima.

LinSec - Linux Security Protection System

LinSec je Linux Security Protection System. Glavna prednost LinSec je uvođenje Mandatory Access Control (MAC) mehanizma u Linux (umesto trenutnog Discretionary Access Control mehanizma).

LinSec model je zasnovan na:

  • Capabilities
  • Filesystem Access Domains
  • IP Labeling Lists
  • Socket Access Control

Strukturno kabliranje Uprave za duvan

Stručni tim Računskog centra je izvršio projektovanje i implementaciju mrežne infrastrukture Uprave za duvan Ministarstva finansija.

Konsalting usluge Agrobanci

Od oktobra 2003. godine, Računski centar ETFa pruža konsaltantske usluge Agrobanci, u vezi sa za razvojem novog računarskog sistema (e-banking, network security, network design, supervising).

Konsalting usluge Genex-u

Od novembra 2004. godine, Računski centar ETFa pruža konsalting usluge firmi Genex.


Važni projekti u prošlosti

Prva Internet mreža u YU

Prva Internet računarska mreža u YU je uspostavljena 1994. godine između Računskog centra ETF i FONa. Ostvarenje ovog linka je bila velika revolucija na domaćem terenu. Jedno vreme je ovaj link bio okosnica (backbone) za domaći Internet.

Jedna od bitnih okosnica Interneta u Srbiji

Računski centar ETFa je bitnija peering tačka Interneta u Srbiji. Kroz glavni ruter prolaze linkovi do najbitnijih provajdera: EUNet, YUBC, Telekom Srbija, kao i ka mnogim akademskim institucijama: Računski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB), Fakultet organizacionih nauka, Saobraćajni fakultet, Medicinski fakultet, ...

Primarni DNS server za Srbiju .RS

U Računskom centru ETFa se nalazi domain name server koji je jedan od primarnih za Republiku Srbiju (.RS domen)

Svarog HPC Beowulf klaster

U oktobru 2002. godine je počeo sa radom superbrzi računarski sistem - Svarog HPC Beowulf klaster. Ovaj klaster je implementiran na Myrinet dvogigabitnoj mreži. Klaster se sastoji od 10 čvorova (nodova) i prvenstveno služi za rešavanje numeričkih problema.

Web-farm high availability klaster

Maja 2002. godine sa radom je počeo high availability veb klaster http://webfarm.etf.bg.ac.rs koji je dizajniran za potrebe Ministarstva prosvete radi objavljivanja rezultata sa kvalifikacionog ispita za upis u srednje škole. Veb-farma, bio je najjači veb-hosting server u to vreme, baziran na Linux klastering tehnologiji, sačinjen od 9 računara.