Ostale usluge Računskog centra

Pored usluga koje pruža zaposlenima i studentima na Elektrotehničkom fakultetu, Računski centar dugi niz godina radi na razvoju aplikacija, informacionih sistema, sajtova i pruža podršku za brojne projekte koji su od interesa za fakultet i njegovih zaposlenih i saradnika.

Korišćenjem programskih alata najnovije generacije, Računski centar razvio je FIMES, informacioni sistem za kadrovsku evidenciju, obračun zarada i honorara, finansijsko poslovanje, vođenje knjigovodstva i materijalnog poslovanja, evidenciju i vođenje projekata, vođenje arhive dokumenata.

Fakultetski Informacioni Sistem (FIS) je informacioni sistem za praćenje, administriranje i organizovanje nastave i nastavnih procesa na visokoškolskim ustanovama, razvijen na Open Source tehnologijama poslednje generacije, obuhvata aplikaciju za studentsku službu, veb aplikaciju za studente i veb aplikaciju za nastavnike.

Pored ova dva glavna informaciona sistema, Računski centar je razvio i informacioni sistem za organizaciju prijemnog ispita za jedan fakultet, koji takođe pokriva i sve poslove oko organizacije zajedničkog prijemnog ispita za više fakulteta, kao i aplikaciju za poslovanje biblioteke koja podržava sve funkcije koje su potrebne u svakodnevnom radu bibliotekara.

Računski centar, pruža podršku i radi na razvoju različitih veb projekata i vrši prenos događaja, predavanja i konferencija putem video striminga,

Elektrotehnički fakultet je posvećen očuvanju duha tradicije njegovih studenata, nastavnog osoblja, zaposlenih i brojnih kolega koji su radili ili sarađivali sa fakultetom. Računski centar održava veb prezentaciju alumni organizacije i obezbeđuje elektronsku poštu svim alumni članovima.

Zahvaljujući angažovanju Računskog centra, Elektrotehnički fakultet je zvanični miror velikog broja Open Source projekata.