Elektronska sednica Vlade i radnih tela

Elektronska sednica Vlade i radnih tela

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je izradio idejni projekat informacionog sistema "Elektronska sednica Vlade i radnih tela" (e-sednica) za podršku pripremi, organizovanju, održavanju i praćenju sednica Vlade Republike Srbije i radnih tela Vlade. Idejni projekat je izrađen prema zahtevu Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, a finansiran je od strane Nacionalnog investicionog plana Srbije, kao jedan od osnovnih koraka u razvoju elektronske uprave. Na osnovu ovog idejnog projekta, Ministarstvo je objavilo i javni poziv za realizaciju projekta.

Projekat e-sednica je deo projekta e-Srbija, koji između ostalog obuhvata i povezivanje institucija od državnog značaja. Jedan od glavnih ciljeva je kompjuterizacija Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, što uključuje i uvođenje elektronskih sednica Vlade i radnih tela, kao i pouzdanu razmenu elektronskih dokumenata unutar Vlade i između Vlade, Narodne skupštine i organa državne uprave. Ostvarenjem bespapirne komunikacije se, između ostalog, ubrzava komunikacija između Vlade, Skupštine i državne uprave, odnosno, rad državnih organa, a smanjuju se troškovi administracije. Realizacijom informacionog sistema e-sednica postižu se i sledeći konkretni ciljevi:

  • efikasnija priprema učesnika sednice Vlade i radnih tela
  • efikasnija distribucija materijala za sednice Vlade i radnih tela
  • efikasnije prosleđivanje materijala radnih tela Vlade za sednice Vlade
  • mogućnost lakog pregleda svih relevantnih podataka i materijala potrebnih učesnicima sednice, uključujući i pretragu po sadržaju dokumenata.

Idejni projekat koji je izrađen od strane inženjerskog tima Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta, obuhvata potpuni snimak trenutnog stanja, detaljan opis pravnog okvira u kojem se poslovni procesi izvršavaju, opis svih poslovnih procesa i logički model i arhitekturu informacionog sistema, sa modelima i definicijama funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva koje informacioni sistem treba da zadovolji, kao glavni preduslov za implementaciju tehničko - tehnološke osnove tog sistema. Idejnim projektom su definisani i izmodelovani poslovni procesi, kategorije korisnika, slučajevi korišćenja, kao i ekranske maske koje treba implementirati. Idejni projekat posebno obraća pažnju na sistem zaštite podataka, kao i na interfejse za razmenu podataka sa drugim informacionim sistemima.

Takođe, obuhvaćeni su i osnovni zahtevi u pogledu hardverske i mrežne infrastrukture, a u cilju lakše i efikasnije realizacije projekta, idejni projekat obuhvata i smernice u pogledu metodologije razvoja i druge zahteve i potrebe u vezi sa izborom implementacije, razvojem i praćenjem procesa razvoja, obukom korisnika, održavanjem i potrebnim kapacitetom i performansama celokupnog računarskog sistema. Realizacija je predviđena u četiri iterativne faze, a idejni projekat definiše opseg svake faze, kao i procenu rokova i druge elemente potrebne radi kvalitetnijeg praćenja razvoja i uvođenja sistema i nadzora nad tim procesima.

Video prilozi: