Aplikacija za prijemni ispit

Prijemni ispit

Informacioni sistem pruža softversku podršku za organizaciju prijemnog ispita za jedan fakultet, ali takođe pokriva i sve poslove oko organizacije zajedničkog prijemnog ispita za više fakulteta. Ne postoji ograničenje za broj fakulteta koji mogu učestvovati na zajedničkom prijemnom ispitu, što znači da se program može koristiti za organizaciju zajedničkog prijemnog ispita na celom Univerzitetu. Svaki fakultet može da ima proizvoljan broj profila na koje se kandidati mogu upisati na prvoj godini studija. Za svaki studijski profil se mogu postaviti specifična pravila bodovanja i način pravljenja rang listi. Broj predmeta iz kojih se organizuju prijemni ispiti nije ograničen. Ispiti mogu da se polažu više dana, na proizvoljnim lokacijama, a informacioni sistem generiše raspored sedenja kandidata na ispitu i raspoređuje dežurne nastavnike po salama za polaganje.

Pitanja na pojedinačnim ispitima se organizuju po principu zakruživanja jednog od ponuđenih odgovora. Broj ponuđenih odgovora može da se podešava, a broj pitanja na ispitu nije ograničen. Sistem u obzir uzima i diplome koje su kandidati stekli na takmičenjima. Kandidati se prilikom polaganja vode pod šifrom, i na taj način se smanjuje mogućnost zloupotrebe. Takođe, i ispitni zadaci mogu biti razvrstani u više klasa koje su zaštićene šifrom zadatka.

Softver po zadatim pravilima boduje kandidate na ispitima i generiše odgovarajuće abecedne liste. Takođe, softver određuje i ukupan broj bodova po profilima, generiše rang liste po profilima i postavlja početne crte.

Izrazita prednost organizovanja zajedničkog prijemnog ispita je što kandidati imaju mogućnost većeg izbora fakulteta i profila posle polaganja kvalifikacionih ispita. To omogućava pravednije ispunjavanje želja kandidata, što se realizuje uvođenjem koncepta klizne (dinamičke) crte.

Tok prijemnog ispita je podeljen po fazama i utvrđena je tačna satnica svih akcija.

Evidencija kandidataPrijemni ispit počinje evidentiranjem kandidata. Unose se matični podaci kandidata, ocene iz srednje škole, a kandidati se izjašnjavaju o željenim profilima i ispitima koje žele polagati. Unos ovih podataka se radi nezavisno u dva prolaza. Različiti korisnici unose iste podatke dvaput, sa ciljem otklanjanja mogućih grešaka u unosu. U slučaju da se uneseni podaci razlikuju, formira se komisija koja radi arbitražu unosa dokumenata tj. treći unos. Diplome kandidata sa takmičenja iz srednje škole se evidentiraju u sistemu i na osnovu tih diploma se pod određenim uslovima priznaju neki ispiti.

Nakon prijema dokumenata, sistem automatski generiše raspored polaganja kandidata. Na osnovu broja prijavljenih kandidata, broja i veličine raspoloživih sala za polaganje ispita, broja dana u kojima se ispiti realizuju i izraženim željama kandidata, softver pravi precizan raspored sedenja kandidata na pojedinačnim ispitima.

Priznavanje diplomaZbog velikog broja kandidata i više različitih ispita, polaganje prijemnog ispita traje nekoliko dana. Kandidati odgovaraju na postavljena pitanja zaokruživanjem odgovora na pripremljenim formularima. Kao i kod evidentiranja kandidata, i ovde postoje dva nezavisna unosa odgovora kandidata sa ispita. Eventualne razlike u unosima odgovora se arbitriraju u trećem unosu. Komisija zadužena za sastavljanje zadataka dostavlja tačne odgovore, koji se unose u program. Takođe se postavlja i broj bodova za svaki tačno urađeni zadatak.

Na osnovu unetih odgovora kandidata i tačnih rešenja, program radi bodovanje kandidata na pojedinačnim ispitima. Nakon objavljivanja rezultata po ispitima i eventualnog usvajanja žalbi, softver radi konačno izračunavanje bodova kandidata po studijskim profilima. U proračun ulaze bodovi iz srednje škole i uspeh na pojedinačnim ispitima. Kandidati dobijaju bodove na više profila, u zavisnosti od ispita koje su odabrali za polaganje. Broj bodova po profilima je polazna osnova za rangiranje kandidata.

Poslednja faza prijemnog ispita je upis kandidata. U zavisnosti od osvojenog ranga i želje kandidata, kandidat upisuje jedan od ponuđenih profila. Upisom kandidata na jedan profil, softver oslabađa mesto na ostalim profilima na kojima je taj kandidat rangiran. Sistem automatski generiše broj indeksa na odgovarajućem profilu fakulteta. Tok upisa ne mora da se odvija redosledom sa rang liste, što kandidatima daje veću fleksibilnost. Upis se završava prozivkom za popunjavanje preostalih slobodnih mesta.