Veb portal za zaposlene

Veb portal za zaposlene

Veb portal za zaposlene omogućava zaposlenima na fakultetu pristup FIMES i FIS informacionim sistemima fakulteta. Glavna namena portala je prebacivanje u Internet okruženje svih administrativnih poslova koje zaposleni inače obavljaju u Računovodstvu, Studentskom odseku i Opštem odseku. Ovim se postiže:

Aktivnosti nastavnika
 • Smanjenje troškova
 • Manja zavisnost zaposlenih od Računovodstva, Studentskog odseka i Opšteg odseka
 • Korišćenje portala u bilo koje vreme, sa bilo kog računara koji ima pristup Internetu i veb pretraživač
 • Lakša kategorizacija i obrada podataka
 • Mogućnosti kreiranja različitih statistika

Prilikom razvoja portala korišćene su Java veb tehnologije otvorenog koda koje omogućavaju dalje razvijanje i usavršavanje bez dodatnih troškova za softverske licence. Upotrebom korisničkih rola omogućena je kontrola pristupa pojedinim funkcionalnostima portala, u zavisnosti od privilegija korisnika.

Portal objedinjuje funkcionalnosti potrebne za obavljanje administrativnih i radnih obaveza i pruža neophodne informacije zaposlenima, što, između ostalog, obuhvata i:

Prijava tehničkoj podršci
 • Pregled ispitnih rokova i ispita
 • Pregled i preuzimanje spiska studenata prijavljenih za polaganje ispita (i preuzimanje zapisnika sa ispita)
 • Pregled dežurstava na ispitima i unos poruka za dežurne i studente
 • Unos ocena i podataka o aktivnostima studenata (preko html formulara ili datoteke)
 • Prenos ovlašćenja za unos ocena i aktivnosti
 • Pregled arhiviranih ocena
 • Pregled angažovanja po predmetima
 • Pregled nastavnih grupa, predavača i broja časova po predmetima
 • Pregled uslova za prijavu ispita po predmetima
 • Unos želja za raspored časova od strane predavača, radi bolje organizacije istog
 • Raspored časova (za korisnika, po profilima, salama, nastavnicima, studentima, predmetima) i pregled praznih sala
 • Pretragu i pregled podataka o studentima
 • Generisanje spiskova studenata po različitim kriterijumima
 • Razmenu planova i programa po predmetima
 • Unos podataka o objavljenim naučnim radovima
 • Prijave mejling listi za predmete
 • Unos aktivnosti radi obračuna varijabile - održani časovi, dežurstva na ispitu, pregledani zadaci, laboratorijske vežbe itd.
 • Pregled unetih aktivnosti i isplaćene varijabile
 • Pregled detaljnih podataka o projektima za rukovodioce projekata i Upravu fakulteta
 • Pregled sopstvenih finansijskih podataka Raspored časovaza zaposlenog - plata, autorskih honorara, ugovora o delu itd.
 • Pregled kadrovskih i finansijskih podataka za Upravu fakulteta
 • Preuzimanje izveštaja, pregled rezultata anketa i pregled angažovanja zaposlenih za Upravu fakulteta
 • Mogućnost preuzimanja dokumenata i administrativnih obrazaca
 • Pregled matičnih podatka i promena lozinke
 • Pretraživanje fakultetske biblioteke
 • Prijave tehničkoj podršci
 • Prijave za MSDNAA program i preuzimanje softvera namenjenog zaposlenima
 • Prijave za automatska obaveštenja elektronskom poštom
 • Razna obaveštenja za zaposlene

Portal se oslanjanja na informacione sisteme FIMES i FIS, u kojima se unose podaci o kadrovima, finansijama, studentima i nastavi. Sva komunikacija između zaposlenog i servera obavlja se preko HTTPS (HTTP Secure) protokola čime se postiže kriptovanje podataka i onemogućava prisluškivanje i presretanje osetljivih informacija. Celokupan sistem je koncipiran imajući na umu sigurnost podataka, i za šest godina rada nije postojao nijedan sigurnosni problem.

Veb portal za zaposlene se koristi na većem broju državnih i privatnih institucija: Univerzitet u Beogradu (Rektorat i centri Univerziteta), Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet muzičke umetnosti, Učiteljski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet veterinarske medicine, Fizički fakultet, Pedagoški fakultet Jagodina (Univerziteta u Kragujevcu), Filozofski fakultet (Univerziteta u Novom Sadu) i Integrisani univerzitet Singidunum i Univerzitet odbrane.